Splošni pogoji in določila

 

 

1. člen: Uvod

 

Z julijem 2009 so ti splošni pogoji in določila nadomestili vse prejšnje različice pogojev ter določil, določajo pa pravna razmerja med podjetjem Botis in uporabniki storitev.

V primerih nejasnosti v prevedeni različici teh splošnih pogojev, ustvarjeni za prej omenjene podružnice podjetja Botis, bo v primeru kakršnegakoli spora kot obvezujoče in odločilno vedno veljalo besedilo v slovenščini.

Spodaj je opis pogojev, ki veljajo za vse registrirane uporabnike storitve spletnih dražb na vseh domenah in spletnih mestih podjetja Botis. Vsi naročniki in/ali registrirani uporabniki se morajo strinjati s pogoji in določiti, če želijo uporabljati te storitve. Preden lahko uporabniki, ki želijo uporabljati storitve podjetja Botis, postanejo registrirani uporabniki, morajo poleg pogojev in določil prebrati tudi pravilnik o zasebnosti (odstavek 10) ter v spletu potrditi, da se z njim v celoti strinjajo.

Ko se uporabniki registrirajo in preden lahko sodelujejo na dražbi, morajo s spletno potrditvijo sprejeti splošne pogoje in določila ter pravilnik o zasebnosti, s čimer izjavljajo, da so seznanjeni z vsebino pogojev in določil ter pravilnika o zasebnosti in se z njimi strinjajo.

Spremembe in popravki tega sporazuma so objavljeni na spletnih mestih. Vse določbe, ki bodo odslej popravljene, bodo samodejno prešle v veljavo sedem (7) dni po prvi objavi obvestila o spremembi. Za nove uporabnike velja ta sporazum od trenutka, ko med registracijo sprejmejo pogoje in določila. Za že registrirane uporabnike pa velja od julija 2009, ne glede na to, ali so bili splošni pogoji in določila podpisani ali ne.

 


2. člen: Način dela

Podjetje Botis je razvilo spletno orodje za vnovično prodajo vozil, s katerim lahko lizinška podjetja, izdelovalci vozil in podjetja, ki so kupila lastna vozila, ta vozila prek spletnih dražb ali »e-dražb« prodajo poklicnim trgovcem z vozili. Podjetje Botis v ta namen vsak teden organizira številne dražbe. Kupec lahko na spletni platformi odda zavezujočo ponudbo za vozilo, ki je naprodaj.

V vsaki dražbi so udeležene tri stranke:

  • kupec: to je registriran uporabnik/oseba, ki oddaja ponudbo;
  • prodajalec: podjetje Botis organizira dražbe in bo v primeru uspešne transakcije v zadnjem delu postopka prevzelo vlogo stranke, ki prodaja vozilo;
  • stranka, ki vozilo prodaja. To je stranka, ki prodaja vozila prek podjetja Botis.

Ko stranka, ki prodaja vozilo, sprejme ponudbo, ki jo odda kupec, podjetje Botis kupi vozilo od stranke, ki vozilo prodaja, in ga nato proda kupcu za ceno, ki jo je ta dosegel med dražbo.

 


3. člen: Odobritev članstva

Naše dražbene storitve so namenjene izključno poklicnim trgovcem z vozili, ki jih lahko tudi edini uporabljajo. V njihovem imenu lahko delujejo menedžerji ali predstavniki, ki so pooblaščeni, da zadevnega trgovca pravno zavežejo v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.

Podjetje Botis si pridržuje pravico, da preveri veljavnost podatkov, ki jih uporabnik na spletno mesto vnese med postopkom registracije. Če se med preverjanjem veljavnosti izkaže, da registrirani uporabnik ni poklicni trgovec z vozili, si podjetje Botis pridržuje pravico, da temu uporabniku onemogoči dostop do storitev podjetja. Podjetje Botis bo o tem obvestilo uporabnika in, če bo to potrebno, uporabniku ponudila priložnost, da dokaže nasprotno. Samo omemba besed »trgovina z vozili« v dokumentih, ki se nanašajo na zadevno pravno osebo, še ni neizpodbiten dokaz.

Poklicni trgovci z vozili lahko dostop do spletnega mesta pridobijo na zelo preprost način: dokončajo postopek registracije na strani za registracijo. Registracija je BREZPLAČNA, vendar nam morate v sedmih (7) dneh po tem, ko dokončate spletno registracijo, poslati kopijo potnega lista in dokazno potrdilo ali izpis iz uradnega dokumenta (na primer iz poslovnega registra), s katerim dokazujete, da ste poklicni trgovec z vozili. Šele po prejemu teh dokumentov prek e-pošte ali po faksu lahko aktiviramo prijavo in geslo, da lahko aktivno sodelujete na dražbah. Splošne pogoje je treba potrditi v spletu.

Registriranega računa Botis in ID uporabnika ni dovoljeno prenašati ali prodajati tretji stranki. Pri tem so izjeme osebe, ki zastopajo registrirano podjetje. Podjetje Botis si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki ne spoštujejo tega pravila, ukine dostop do spletnega mesta in dražbenih storitev. V primeru nepravilne uporabe si podjetje Botis izrecno pridržuje pravico, da zoper osebe, ki so ID uporabnika prenesle ali prodale, vloži zahtevo za odškodnino.

Podjetje Botis si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja splošnih pogojev in določil, neustrezne uporabe ali pri sumu na neustrezno uporabo, ukine dostop do spletnega mesta.

Vsi uporabniki in podjetje Botis so neodvisne ter samostojne pogodbene stranke. Ko uporabnik sprejme splošne pogoje in določila, se s tem ne sklene zastopstvo, partnerstvo, skupna naložba, zaposlitveno ali podružniško razmerje.

 


4. člen: Oddana ponudba je zavezujoča

Vsi registrirani uporabniki se zavedajo, da je vsaka oddana ponudba na dražbi pravno zavezujoča ponudba za transakcijo. Z oddajo ponudbe za vozilo uporabnik priznava, da so ti pogoji zavezujoči.

Registriran uporabnik ponudbe ne more preklicati. Ko ponudbo odda, je z njo pravno obvezan, tudi če se v nadaljnjem postopku odloči, da ne bo izvedel spletne potrditve nakupa. Podjetje Botis si pridržuje pravico, da v ustreznih okoliščinah in po potrebi blokira registriranega uporabnika in/ali proti njemu vloži zahtevo za odškodnino za morebitne stroške in škodo, ki jo je ta uporabnik povzročil.

Ko je ponudba, ki jo je oddal zadevni kupec, najvišja, je podjetje Botis to ponudbo obvezano posredovati tretji stranki, ki vozilo prodaja. Ta stranka nato odloča, ali bo ponudbo sprejela. Če stranka, ki prodaja vozilo, ponudbo sprejme, podjetje Botis prevzame vlogo prodajalca, nato je transakcijo mogoče dokončati.

Vsaka ponudba je veljavna 48 ur po zaključku dražbe. 

Pri nakupu mora kupec poleg tega izrecno navesti državo končnega cilja za kupljeno vozilo.


 

5. člen: Plačilo, izdaja računa in storitve

5.1 Tarife

Vse navedene cene so brez DDV-ja.

Po registraciji na spletnem mestu lahko sodelujete pri dražbah. Pristojbina za dražbo na kupljeno vozilo znaša 110.

Za vsako kupljeno vozilo zaračunavamo še dodatne stroške. Znesek je odvisen od države, kjer je vozilo na voljo za prodajo, ogledate pa si ga lahko na listu posameznega vozila pod naslovom »dodatni stroški«.

Obračunavanje mednarodnih storitev

Če želijo stranke, ki živijo v državi, v kateri je pisarna podjetja Botis, za svoje mednarodne nakupe prejeti mednarodni račun, bomo za tovrstne račune zaračunali 75 € upravnih stroškov.

Spremembe tarif

Cenovna in kreditna politika ter tarife storitev se lahko spremenijo enostransko, podjetje Botis pa ni dolžno o tem predhodno obvestiti uporabnike, prav tako ni obvezno, da spremembo sprejmejo uporabniki. Spremenjena politika in tarife začnejo veljati sedem (7) dni po objavi sprememb na spletnem mestu.

Podjetje Botis  lahko kadarkoli spremeni nekatere ali vse storitve. Če in ko je vpeljana nova storitev, začnejo tarife za to storitev veljati v trenutku, ko se ta storitev začne izvajati. Vse cene so navedene v evrih (€), razen če ni drugače navedeno.

Posebne ponudbe

Za posebne ponudbe in kampanje so lahko uvedene začasne spremembe. Te spremembe začnejo veljati takoj, ko je nova posebna ponudba objavljena na spletnem mestu, veljajo pa le med trajanjem zadevne posebne ponudbe, kot je navedeno na spletnem mestu.


5. 2 Plačilo, jamstvo in dostava

Vsi uporabniki so odgovorni za plačilo nabavne cene vozila in vseh stroškov, povezanih z uporabo naših storitev in spletnega mesta ter vseh povezanih davkov.

Prevoz in stroški

Prevoz vozila je organiziran za vsako prodajno pogodbo podjetja Botis posebej. Če kupec sam organizira prevoz, se to šteje, da je prevoz izveden po nalogu podjetja Botis. Podjetje Botis bo v tem primeru kupcu zaračunalo strošek prevoza, nato pa mu ta strošek zapisalo kot dobropis. Glejte tudi obveznosti pravnega okvira za DDV.

Če prevoz organizira kupec, je ta prevoz mogoče izvesti šele po plačilu prevoza in izdaji vozila s strani stranke, ki vozilo prodaja. Glejte poglavje o dostavi vozila.

Stroški prevoza, prikazani na našem spletnem mestu, so samo informativni in so odvisni od kraja, kjer je vozilo, in od vrste vozila. Navedene cene so brez DDV-ja.

Jamstvo

Če kupite vozilo pri podjetju Botis in ga želite nato takoj izvoziti v državo zunaj EU, ste nam obvezani posredovati potrjeno carinsko listino Ex-1. Med čakanjem na dokument zahtevamo jamstvo za vozilo, ki je enako znesku DDV-ja (DDV, ki velja v državi prodaje). Po prejemu obrazca Ex-1 bo podjetje Botis znesek jamstva kupcu vrnilo.

Plačilo

Podjetje Botis bo kupca obvestilo, ali je stranka, ki vozilo prodaja, sprejela njegovo ponudbo, ki je bila na dražbi najvišja. Kupec nato v 24 urah podjetju Botis pošlje spletno potrditev nakupa (en delovni dan).

Vozilo bo dostavljeno kupcu šele po prejemu celotnega zneska nakupne cene, vključno z vsemi stroški, in po tem, ko stranka, ki vozilo prodaja, vozilo izda podjetju Botis.

Plačilo nakupne cene in vseh stroškov mora biti izvedeno v 24 urah (en delovni dan) po dodelitvi vozila in potrditvi ponudbe. Podjetje bo račun ustvarilo šele po plačilu, nato pa ga predalo pri dostavi vozila ali ga poslalo pozneje po pošti.

Pri morebitnih zapoznelih plačilih se samodejno obračunajo letne privzete obresti (v ta namen ni privzetega uradnega obvestila) po zakoniti obrestni meri + 3 %.

V primeru zapoznelega plačila bo prodajna pogodba, ki je bila sklenjena med kupcem in podjetjem Botis, po samem pravu prekinjena. Uporabnik ta ukrep sprejme kot uradno posledico znižanja vrednosti, ki je posledica daljše nerazpoložljivosti vozila. Če se plačilo ne nakaže, bo uporabnik poleg stroškov podjetju Botis plačal tudi pavšalni znesek, ki znaša 10 % nabavne cene vozila.

Obračunavanje mednarodnih storitev

V primeru medskupnostne prodaje in obračunavanja mednarodnih storitev je kupec vedno dolžan v trenutku nakupa navesti končno državo vozila. To se izvede med spletno potrditvijo nakupa vozila.

Kupec je dolžan posredovati potrebne dokazne dokumente (obrazec CMR in potrdilo o dostavi), ki se nanašajo na prevzem in cilj vozila. Če podjetje Botis ni prepričano o istovetnosti dokumentov, ki jih posreduje kupec (tudi v primerih, ko prevoz organizira podjetje Botis) in dvomi o kakovosti prevoza ali dostavi blaga zunaj države, v kateri je podjetje Botis za vozilo organiziralo dražbo, lahko podjetje Botis kupcu vedno zaračuna DDV. Podjetje bo dokumente vozila poslalo po prejemu obrazca CMR potrdila o dostavi.

Če prevoz organizira kupec po nalogu podjetja Botis, mora dostaviti potrebne dokaze o prevozu (CMR in potrdilo o dostavi). Če dokumentov o prevozu ne prejmemo, bomo kupcu zaračunali stroške prevoza.

Dostava vozila

Če kupec sam organizira prevoz vozila, mora vozilo prevzeti v dveh (2) tednih po prejemu dokumenta s pooblastilom za prevzem. Za prevzem vozila je potreben najmanj dokument s pooblastilom za prevzem. V nekaterih primerih stranka, ki prodaja vozilo, zahteva lasten dokument s pooblastilom za prevzem. Če kupec nima veljavnega dokumenta s pooblastilom za prevzem, si stranka, ki ponuja vozilo za prodajo, ali podjetje Botis pridržuje pravico, da zavrne dostavo vozila kupcu ali njegovemu prevozniku. Vse povezane stroške krije kupec.

Podjetje Botis si pridržuje pravico, da za vsak dan po preteku tega obdobja zaračuna 2,00 € pristojbine za garažo.

Če vozilo ni prevzeto po mesecu dni, bo prodajna pogodba razvezana brez vračila nakupne cene in/ali plačanih stroškov.

 

5.3. Pritožbe in preklici

Kupec ali njegov prevoznik je pred prevzemom dolžan vozilo temeljito pregledati in preveriti, ali so vsi dokumenti za vozilo na voljo. Pritožbe je treba oddati najpozneje v 24 urah (en delovni dan) po dostavi vozila. Pritožbe morajo biti utemeljene z vsemi potrebnimi dokazi.

Kupec 24 ur po dostavi vozila izgubi pravico do zahtevka za odškodnino pri podjetju Botis.

V primeru preklica ponudbe ali prodaje je uporabnik podjetju Botis dolžan plačati nadomestilo, ki znaša 10 % nakupne cene vozila.

 

 

6. člen: Odgovornost

Elementi, ki so vključeni v dražbo podjetja Botis, so dodani spletnemu mestu in opisani na podlagi informacij, ki jih je posredovala stranka, ki elemente prodaja.

Kupec zato nikoli ne more trditi, da je odgovorno podjetje Botis. Podjetje prav tako nikoli ne more biti obvezano plačati morebitno odškodnino ali vračilo nakupne cene zaradi napačnih informacij (na primer, vendar ne izključno omejeno na: informacije o prevoženih kilometrih, poškodbah, tehničnih pomanjkljivostih, izbirni dodatni opremi, barvi, letu izdelave, datumu prve registracije itd.), ki se nanašajo na vozilo na dražbi.

Podjetje Botis ne more biti odgovorno za plačilo odškodnine zaradi pozne dostave elementa, razen če je pozna dostava dokazano posledica malomarnosti podjetja.

Od podjetja Botis prav tako ni mogoče terjati odgovornosti, če kupec zaradi manjkajočih dokumentov vozila ni mogel registrirati (potrdilo o skladnosti, potrdilo o inšpekcijskem pregledu itd.).

Ko kupec prebere splošne pogoje in določita ter jih sprejme, se odreka vsem zahtevam za vsako prodajno pogodbo, ki jo je sklenil ali jo bo sklenil s temi storitvami, vsem trenutnim ali prihodnjim terjatvam, ki jih je vložil zoper podjetje Botis zaradi napak, zaradi katerih je bil nakup neuspešen, ter se bo izogibal nadomestilom za posredno ali neposredno predpogodbeno, pogodbeno ali zunajpogodbeno škodo s strani podjetja Botis, razen če podjetje Botis pri prodaji prevara kupca.

Stranka, ki vozilo prodaja, je posledično odgovorna za vse vidne poškodbe, ki niso bile omenjene, ali tehnične pomanjkljivosti vozila ter za vse prikrite ali vidne okvare, ne glede na to, ali so te posledica »običajne rabe« vozila (v primeru rabljenega vozila). Vse terjatve, ki se nanašajo na tovrstne pomanjkljivosti, bodo posredovane prvotni stranki, ki vozilo prodaja.

Stranka, ki prodaja vozilo, je odgovorna za predajo potrebnih dokumentov za zadevno vozilo.

Kupec se izrecno strinja, da transakcijo sklepa kot poklicni trgovec z vozili, in izrecno sprejema dejstvo, da podjetje Botis med dražbo ne more nuditi in izvajati trenutnih storitev za veljavno ceno, hkrati pa opraviti tehnični pregled vsakega posameznega vozila in v tem pogledu prevzeti odgovornost.


Če se bo izkazalo, da je podjetje Botis skladno z okoliščinami kljub temu odgovorno, lahko uporabnik proti podjetju Botis vloži zahtevek za plačilo odškodnine do najvišjega zneska, ki je enak celotnemu znesku, ki ga je uporabnik plačal za uporabo storitev podjetja Botis (stroški naročnine in pristojbine za dražbe) v letu pred zahtevkom, kot je opisano v ustreznem členu 5.1 v teh splošnih pogojih in določilih.

Pri primerih višje sile, torej vseh okoliščinah, ki so zunaj neposrednega nadzora podjetja Botis, podjetje Botis ne prevzema odgovornosti. Kot višja sila se štejejo med drugim: stavke, zakasnitve, pomanjkljiva dobava s strani dobaviteljev, težave s prevozom, zaplembe, bojkotiranje, izredne vremenske razmere, poplave, trajne poledice, nevihte, težave z elektriko itd.

 


7. člen: Spori

Ko kupec prevzame račun za vozilo, vozilo temeljito pregleda ter si zabeleži vidne poškodbe in tehnične pomanjkljivosti. V primeru odstopanj od informacij, navedenih na spletnem mestu med dražbo, ali če ima kupec druge relevantne pripombe, mora podjetje Botis o tem obvestiti v 24 urah (en delovni dan) od dostave ali prevzema vozila. Pritožb, vloženih po tem roku, ne bomo obravnavali. Sprejemamo le pritožbe v pisni obliki.

V primeru spora med uporabnikom in podjetjem Botis si bomo prizadevali poiskati nepristranski način razrešitve spora, ki bo za uporabnika cenovno ugoden.

Preden pa se zatečemo k tem možnostim, toplo priporočamo, da uporabnik najprej vzpostavi neposreden stik s podjetjem Botis in poskuša poiskati rešitev na tak način.

Upravičene zahteve bomo obravnavali in poskušali spor namesto s pravnimi postopki razrešiti z drugimi postopki, na primer z mediacijo.

Če pride do spora zaradi uporabe storitev podjetja Botis in če spor tudi temelji na uporabi storitev, velja belgijski zakon, krajevno pristojnost pa imajo sodišča sodnega okraja Šmarje pri Jelšah (Slovenia), tudi če uporabnik po podpisu pogodbe spremeni kraj bivanja.

 


8. člen:Prevara in manipulacija

Podjetje Botis lahko brez omejitev drugih ukrepov začasno blokira ali trajno prekliče uporabnikov račun, če obstajajo dokazi ali utemeljen sum (pred dokazom krivde, sporazumnim dogovorom, preiskavo zaradi zavarovanja ali jamstva ali na drug način), da je uporabnik z goljufivim ravnanjem prekršil pogoje in določila tega spletnega mesta, zlasti zakonodajo ter pravila in določila na splošno.

Niti udeleženci dražb niti stranke, ki vozila prodajajo, ne smejo manipulirati cen vozila na dražbi. Poleg tega nihče od uporabnikov ne sme ovirati ponudb ali transakcij drugih uporabnikov.

 


9. člen: Dostop in motnje

Informacije na spletnih straneh so posodobljene v realnem času in so last podjetja Botis. Vsi uporabniki se strinjajo, da ne bodo uporabljali robotov, pajkov ali katerihkoli drugih avtomatiziranih pripomočkov, s katerim bi pridobili dostop do spletnega mesta za kakršenkoli namen brez pisnega dovoljenja podjetja Botis. Vsi uporabniki se poleg tega strinjajo:

  • da ne bodo izvajali kakršnihkoli dejanj, ki bi po izključni presoji podjetja Botis infrastrukturo po nepotrebnem ali neuravnoteženo obremenilo;
  • da ne bodo kopirali, razmnoževali, spreminjali katerekoli vsebine spletnega mesta ali je uporabljali za ustvarjanje izpeljanih del, je razširjali ali objavljali (razen svojih lastnih podatkov) brez predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja Botis in, če je to potrebno, zadevne tretje stranke;
  • da ne bodo ovirali ali poskušali ovirati pravilnega delovanja spletnega mesta ali katerihkoli dejavnosti, ki se izvajajo na spletnem mestu;
  • da ne bodo obhajali naših samodejnih sporočil za prepoved dostopa in drugih ukrepov, s katerimi onemogočimo ali omejimo dostop do spletnega mesta.

Vse pravice, ki se nanašajo na avtorsko zaščiten material, blagovne znamke, zasnovo in delovanje spletnega mesta kot tudi na vse informacije, znanja in načine delovanja so izključna lastnina podjetja Botis.

Kopiranje, podvajanje ali posnemanje je strogo prepovedano.

 


10. člen: Pravilnik o zasebnosti

Podjetje Botis ne bo prodajalo ali izposojalo katerihkoli osebnih podatkov svojih uporabnikov tretjim strankam za namene oglaševanja. Podjetje Botis te informacije uporablja izključno na način, opisan v tem pravilniku o zasebnosti. Navodila glede zasebnosti v tej izjavi se nanašajo na storitve, ki so na voljo na domeni in poddomenah podjetja Botis (»spletno mesto«), in veljajo za vsa spletna mesta podjetja Botis pod okriljem domene na najvišji ravni (TLD).

Z registracijo in/ali sklenitvijo naročnine uporabnik potrjuje, da je zavezan s pogoji in določili v tem pravilniku o zasebnosti. Belgijski zakon z 8. decembra 1992, ki določa zaščito zasebnosti, vsem uporabnikom zagotavlja pravico do pregleda in popravka osebnih podatkov. Na posebno zahtevo uporabnika bodo vsi njegovi podatki odstranjeni iz zbirk podatkov podjetja Botis.

Ko se uporabnik registrira in nam posreduje osebne podatke, ga ne obravnavamo več kot anonimno osebo. Če želi uporabljati naše storitve, ga bomo morda prosili, da nam posreduje podatke za stik in identifikacijo, podrobnosti o računih ter druge osebne podatke na različnih obrazcih, ki so na voljo na našem spletnem mestu. Kjer je mogoče, bomo označili polja, ki jih je treba obvezno izpolniti, in tista, ki so izbirna. Če katere od storitev ali funkcij ne želite uporabljati, vam določenih informacij ni treba posredovati.

V določenih okoliščinah vas lahko prosimo za dodatne finančne podatke, na primer, vendar ne omejeno na: finančni podatki in drugi podatki, potrebni za izdajo računa za uporabo naših storitev.

Vsi registrirani uporabniki naših storitev se strinjajo, da bodo prejemali biltene in posodobitve podjetja Botis. Vsak uporabnik se lahko kadarkoli odloči, da ne želi več biti na našem poštnem seznamu tako, da prilagodi nastavitve e-pošte ali da nam pošlje sporočilo na ta naslov: info@botis.eu.

Nekaterim vrstam informacij, ki temeljijo na vašem načinu uporabe spletnih mest, samodejno sledimo. Te informacije uporabimo za mednarodno raziskavo demografskih podatkov svojih uporabnikov, njihovih interesov in načinu uporabe spletnih mest. Na ta način lahko uporabnika bolje razumemo in mu zagotovimo boljšo storitev. Ko se uporabnik odloči oddati ponudbo in izvesti nakup na našem spletnem mestu, zberemo podatke o njegovih ponudbah in uporabi spletnega mesta.

 


 

11. člen: Korespondenca

Razen če ni drugje drugače navedeno, je treba vso korespondenco poslati z običajno pošto na naslov Botis d.o.o., Spodnje Negonje 35, 3250 Rogaška Slatina ali na e-poštni naslov, naveden med registracijo (v primeru uporabnika). Šteje se, da je bilo sporočilo dostavljeno 24 ur po tem, ko je bila e-pošta poslana, razen če je pošiljatelj obveščen, da je e-poštni naslov neveljaven.

Če se izkaže, da je ena od klavzul teh splošnih pogojev in določil nična in neveljavna, to nikakor ne zmanjšuje veljavnosti drugih klavzul.